Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND BIJ Rijcken-Bemmel v.o.f.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle verkopen op afstand uitgevoerd bij

Rijcken-Bemmel v.o.f. alsook de daaraan gerelateerde webwinkels en treden in werking per 01 Juni

2015.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

Artikel 13 – Garantie en reparatie

Artikel 14 – Levering en uitvoering

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Kopen op Afstand bij Rijcken Bemmel v.o.f.

Artikel 20 – Disclaimer

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud

en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud

en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een

afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten

en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of

ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een

manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel

waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand; 

Ondernemer: de rechtspersoon Rijcken Bemmel v/o/f/ die producten, (toegang tot) digitale inhoud

en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt

gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,

digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of

mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese

modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn

samengekomen;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Rijcken-Bemmel v.o.f.

handelend onder de naam/namen:

Rijcken-Bemmel v.o.f. en tenminste de volgende domeinnamen

rijcken.nl

rijcken.eu

rijcken.com

Vestigings- & bezoekadres:

De Houtakker 6

Telefoonnummer Nederland: +31(0) 481-462090 (lokaal tarief)

Bereikbaarheid: gedurende winkelopeningstijden

E-mail: via dit formulier

KvK-nummer: 10020975

Btw-identificatienummer Nederland: NL001129644B41


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de

algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo

spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de

toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,

digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik

maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,

diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden

de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de

consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op

een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover

van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

levering. 


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een

bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer

mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft

geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop

de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en

de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Let op, dat wanneer u in het geval u een product/ accessoire koopt, u zich vooraf zekerheid

verschaft over de juiste maat van het product of accessoire. Wanneer u bijvoorbeeld in het geval van

een parasolhoes, parasolvoet, tuinkussens of andere accessoire (s),smerig zijn of gebruikerssporen

vertonen dan moeten wij helaas een percentage van de nieuwwaarde van de accessoire(s) inhouden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening en deze zijn

afhankelijk van het gewicht van het artikel / de artikelen en soms ook van de afmetingen. Dat is het

geval bij volumeuze artikelen die niet door onze vervoerder geleverd kunnen worden, maar met

palletvracht bezorgd worden.

Ongefrankeerde of rembourszendingen worden nimmer in ontvangst genomen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is

van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in Art. 7 lid 1 en Art. 10.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer

hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn

door middel van een e-mail voor herroeping aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, 

zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de

ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De

consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

voordat de bedenktijd is verstreken.

Geretourneerde producten dienen voorzien te zijn van een volledig ingevuld retourformulier.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk

in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de

consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de

ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer

aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door

de ondernemer in rekening gebracht bij het bestellen van het product, onverwijld doch binnen 14

dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer

aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft

ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk

tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,

tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de

consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug

te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar

alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt

verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer

worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt

persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de

succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst 

een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,

goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum

of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die worden vervaardigd op basis

van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn. Denk aan maatwerk ( tuinkussens, tafels ).

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn

om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,

maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering

is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in

het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en

de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het

product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie

beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de

overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten

in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,

importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die

verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming

van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Garantie en reparatie

Wil de consument gebruik maken van garantie of een product aanleveren ter reparatie, dan dient de

consument vooraf contact op te nemen per e-mail. In sommige gevallen is het mogelijk om

eventuele reparatiegevallen te voorkomen middels advies per telefoon of e-mail.

Wij vergoeden geen verzendkosten en nemen geen retourzendingen aan, indien u een reparatie of

garantieclaim aanlevert, zonder vooraf contact met ons op te nemen.

Indien een product binnen de garantieperiode defect gaat, en er is geen sprake van ondeugdelijk

gebruik, dan worden de verzendkosten die consument dient te maken om het product aan te leveren,

vergoed tot een bedrag van € 6,95. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van

levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 14 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal

de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft

onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 15 - Betaling

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden

nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan de ondernemer te melden.


Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de 

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument

de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de

ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de

klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van

overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en

diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de

ondernemer worden voorgelegd aan een Geschillencommissie

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de

consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de

Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is de ondernemer

niet aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf

weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te

spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde

rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,

dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het

reglement van een Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden

bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de

ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is

behandeld en een einduitspraak is gewezen.


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager.


Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Kopen op Afstand bij Rijcken-Bemmel v.o.f

Rijcken-Bemmel v.o.f. kan deze algemene voorwaarden wijzigen zonder overleg. 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn

gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een

aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.Artikel 20 - Disclaimer

Bezoekers en/of gebruikers van deze webshop kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de

op de webshop aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen,

typefouten, afbeeldingswijzigingen, vergissingen, valutakoerswisselingen en marktontwikkelingen.

De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie en het is onvoorkomelijk dat er toch enigszins

een afwijking kan ontstaan in de kleurweergave van de afbeelding(en) en het originele product.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Rijcken-Bemmel v.o.f.


Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op

onze website.